Lokalizacja infrastruktury sportowej

Wybór lokalizacji boiska, placu zabaw lub kortu to kluczowa decyzja przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu inwestycji w infrastruktury sportowej. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę zarówno wygodę korzystania z infrastruktury sportowej, jak i wymagania formalne. Jak prawidłowo wybrać lokalizacje infrastruktury sportowej?

Wymagania formalne

Lokalizacja infrastruktury sportowej
Lokalizacja infrastruktury sportowej

Budowa infrastruktury sportowej może wymagać uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku boisk sportowych rekreacyjnych można również uzyskać zgodę na budowę w procedurze tzw. zgłoszenia. O szczegółach dotyczących uzyskania zgód administracyjnych na budowę można przeczytać w innym wpisie.

Przed uzyskaniem odpowiednich zgód, należy rozważyć lokalizacje obiektu sportowego. W tym względzie należy rozpatrzeć przepisy, określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Przepisy dotyczące placów zabaw i miejsc rekreacyjnych określono w §40 Rozporządzenia. Zgodnie z nim, na osiedlach objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Przepis wskazuje również minimalną odległość, placów zabaw, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od innych elementów infrastruktury. Zgodnie z przepisem infrastruktura sportowa powinna być zlokalizowana w odległości co najmniej 10 metrów od:

  • linii rozgraniczających ulicę,
  • od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz
  • od miejsc gromadzenia odpadów.

Infrastruktura sportowa, w postaci placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami powinna być również oddalona od stanowisk postojowych oraz miejsc garażowych. Zgodnie z rozporządzeniem minimalna odległość to, w przypadku parkingu dla aut osobowych (parking na nie więcej niż 10 stanowisk), 7 metrów. Zachowana odległość powinna być tym większa, im więcej parking ma stanowisk. Szczegółowe przepisy zawarto w §19 Rozporządzenia.

Lokalizacja od torów kolejowych oraz od linii energetycznych

Ze względu na bezpieczeństwo, żadne budowle – w tym boiska, place zabaw nie powinny być usytuowane w pobliżu torów kolejowych. Minimalny dystans to odległość nie mniejsza niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

Lokalizacja infrastruktury sportowa powinna być zlokalizowana w odpowiedniej odległości od linii napięcia. Odległość jest uzależniona od rodzaju linii (czy to średnie napięcie czy wysokie bezpieczeństwo) i każdorazowo warto, aby projektant rozważył odpowiednią bezpieczną odległość od takiej infrastruktury.

Wygoda korzystania z boiska – lokalizacja infrastruktury sportowej

Ostatecznie, inwestor powinien uwzględnić wygodę korzystania z boiska, a także estetyka miejsca wokół. Brak chodnikowego dojścia do boiska, może spowodować zadeptaniem otaczającej zieleni przez użytkowników zmierzających na boisko.

Bliskość drzew, które nie są zabezpieczone piłko chwytem, może z kolei powodować częste obijanie drzew piłką, w wyniku gry na boisku. Podobnie problemy może stwarzać ukształtowanie terenu.

Przy wybieraniu lokalizacji infrastruktury sportowej warto uwzględnić wiele czynników. Obowiązkowym jest dopełnienie obowiązków formalnych dotyczących położenia boiska. Dodatkowym czynnikiem jest uwzględnienie potrzeb użytkowników, a także estetyki otoczenia, żeby nie została zadeptana lub uszkodzona.

Zapraszamy do kontaktu – pomożemy Państwu zrealizować wymarzony obiekt infrastruktury sportowej.

34 Steuben St, Brooklyn, NY 11205
Mon - Sat: 7:00-18:00
Copyright © 2019 Designed by Ovatheme. All rights reserved.