budowa infrastruktury sportowej

Po podjęciu decyzji o budowie infrastruktury sportowej, wielu powinno rozważyć jakie prace powinny zostać wykonane w zakresie prawa budowlanego oraz projektu. Przed podjęciem prac budowlanych warto zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi. Kluczowym dla rozstrzygnięcia na ile skomplikowane będzie uzyskanie wymaganych pozwoleń, będzie zakres prac, które inwestor planuje wykonać.

Na początku, inwestor przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac powinien ustalić, czy na danym terenie istnieje miejscowy plan zagospodarowania, oraz czy wykonanie inwestycji sportowej w tym miejscu jest dopuszczalne.

Gdy na działce określony został MPZP, który nie uwzględnia budowy na tym terenie obiektu sportowego, to niezależnie od procedury, budowa boiska będzie nie możliwa.

Budowa infrastruktury sportowej – pozwolenie, a zgłoszenie

Na samym początku, potencjalny Inwestor powinien zweryfikować czy planowane prace wymagają jakichkolwiek pozwoleń budowlanych.

W 2022 roku, na chwilę tworzenia wpisu, generalnie istnieją w Polsce dwie procedury dopuszczające wykonanie inwestycji budowlanej. Podstawowa procedura polega na uzyskaniu pozwolenia na budowę danego obiektu. Poza procedurą uzyskania pozwolenia, dostępna jest także procedura „uproszczona” polegającą na tak zwanym „zgłoszeniu” inwestycji do lokalnych organów architektoniczno-budowlanych. Wynika to z art. 28 ust. 1 Prawa Budowlanego, zgodnie z którym „Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 [przepisy art. 29-31 odpowiednio wskazują na uproszczoną procedura zgłoszenia, oraz pozwolenia/zgłoszenia rozbiórki]”.

budowa infrastruktury sportowej
budowa infrastruktury sportowej

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, należy przedstawić projekt budowlany, który powinien się składać z: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Do dokumentacji należy dołączyć także wymagane opinie, pozwolenia etc.

Zgłoszenie robót budowlanych jest uproszczoną procedurą, w ramach której, wymagana jest mniejsza liczba dokumentów. W wielu przypadkach zgłoszenie robót nie wymaga wykonania projektu budowlanego, co sprawia, że koszt całej inwestycji nie będzie taki wysoki. W ramach procedury zgłoszenia, wymagany wniosek z załącznikami należy zgłosić do organów budowlanych. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania, to zazwyczaj organy wydają tak zwaną milczącą zgodę. Polega to na tym, że w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku, urząd nie wniesie sprzeciw do złożonych dokumentów – w takim przypadku „z automatu” należy uznać, że urząd zaakceptował złożone dokumenty.

Budowa boisk szkolnych oraz infrastruktury sportowej służącej do rekreacji

Co do zasady, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 20) prawa budowlanego, budowa boisk przyszkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji podlega zgłoszeniu. Oznacza to, że budowa tego typu infrastruktury sportowej może być rozpatrywana procedurą „uproszczoną” a inwestycja nie wymaga projektu budowlanego – co wynika również ze stron rządowych objaśniających procedurę.

Zgodnie z orzeczeniami sądów, możliwość wykonania w/w prac na podstawie zgłoszenia, dotyczy takich obiektów, które są w formie otwartej, czyli jako tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na świeżym powietrzu (np. piłki nożnej, siatkówki). Nie dotyczy to boisk będących pod halą/namiotem etc.

Powyższe dotyczy zatem budowy infrastruktury sportowej takiej jak płyta boiska, instalacja nawierzchni (sztuczna trawa, poliuretan). Dodatkowe zadania, takie jak oświetlenie, piłkochwyty, trybuny etc., mogą mieć inne wymagania w tym zakresie.

Montaż urządzeń sportowych

Instalacja bramek do gry, zazwyczaj nie wymaga uzyskania uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. Występujące bramki do gry mają zazwyczaj rozmiar 3 x 2 m (bramki do piłki ręcznej), 5 x 2 m (bramki piłkarskie na boisko „Orlik”) lub bramki 7,3 x 2,4 m (pełnowymiarowe bramki piłkarskie). Takie bramki, poniżej wysokości 3m mogą być traktowane jako urządzenia techniczne, będące częścią boiska, bez których korzystanie z boiska zgodnie z przeznaczeniem nie jest możliwe. Podobnie sytuacja wygląda ze słupkami tenisowymi oraz słupami do gry w siatkówkę.

Instalacja zabawek na placu zabaw

Zabawki na placu zabaw, a także elementy siłowni plenerowych są traktowane jako elementy „małej architektury”. W związku z tym, budowa takiej infrastruktury nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz podlega obowiązkowi „zgłoszenia”. Przy budowie takich elementów warto pamiętać o zadbaniu o nawierzchnię bezpieczną wokół urządzeń, zgodnie z kartą techniczną producenta urządzeń. Nawierzchnia bezpieczna charakteryzuje się większą amortyzacją i w ten sposób chroni przed powstaniem kontuzji w przypadku upadku.

Budowa Piłkochwytów

Ogrodzenie o wysokości powyżej wysokości 2,20 metra podlega takich samym obowiązkom jak wykonanie boiska. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 21) prawa budowlanego, budowa ogrodzeń powyżej opisanej wysokości wymaga procedury zgłoszenia. Piłkochwyty na sportowych inwestycjach mają zazwyczaj wysokość od 4 do 8 metrów wysokości.

W zależności od urzędu, może powstać pewna wątpliwość, dotycząca piłkochwytów, które nie otaczają boiska, a są zainstalowane tylko np. po krótszej krawędzi boiska (za bramką/koszem). W takim przypadku, niektóre urzędy stoją na stanowisku, zgodnie z którym tego typu inwestycje nie stanowią ogrodzenia, ponieważ nie otaczają całego boiska, a tylko blokują swobodne przejście z jednej lub dwóch stron. W zależności od organu budowlanego, można się również spotkać z interpretacją, iż piłkochwyty stanowią urządzenie sportowe, będące częścią boiska sportowego – i jako takie nie podlegają obowiązkowi ani zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę.

W rezultacie, dobrze upewnić się w lokalnym urzędzie, czy urząd zaakceptuje w takim przypadku zgłoszenie, czy będzie oczekiwał przedstawienia projektu, oraz wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Budowa trybun, oświetlenia

Budowa większych obiektów, takich jak trybuny lub lampy oświetleniowe, generalnie nie są dopuszczalne w ramach tzw. „zgłoszenia”. Dlatego, tego typu elementy infrastruktury powinny posiadać projekt budowlany oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Co istotne, na podstawie art. 33 ust. 1 prawa budowlanego należy wskazać, że „…pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego”. Oznacza to, że jeżeli w ramach przedsięwzięcia wykonywane są różne fragmenty, podlegające albo obowiązkowi pozwolenia na budowę lub tylko zgłoszenia, to całość takiej inwestycji może być wykonana na podstawie pozwolenia na budowę. Inwestor może rozważyć wykonanie prac w etapach, jednak, nie może na podstawie zgłoszenia wykonać budowy boiska i np. budowy oświetlenia.

Lokalizacja boiska lub placu zabaw?

Obiekty, taka jak plac zabaw czy boisko podlega również przepisom określonym w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). Generalnie tego typu obiekty powinny być oddalone o co najmniej 10 m od:

  • linii rozgraniczających ulicę,
  • od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz
  • od miejsc gromadzenia odpadów.

Poza tym, boisko powinno być oddalone od parkingów oraz linii napięcia. Szczegółowo o tym pisaliśmy na stronie.

Planowanie inwestycji sportowej wymaga spełnienia prawnych obowiązków. Warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć kwestionowania wykonanej inwestycji przez organy budowlane.

Każda sytuacja, mimo, że wydaje się podobna może rodzić różne konsekwencje prawne, dlatego niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Jeżeli planują Państwo realizacje inwestycji sportowej, to nasza firma może Państwu pomóc na każdym etapie inwestycji! Zapraszamy do kontaktu!

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!