poliuretan na boisko

Wiele Inwestycji związanych z boiskami piłkarskimi odnosi się do uzależnia swoje wymagania od wymagań FIFA. Jakie są to dokładnie wymagania? Czego one dotyczą? Czy zawsze dają rękojmie odpowiedniej jakości dla Inwestora?

Sztuczna trawa – stanowisko PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej już wiele lat temu (uchwały z 2008 r.) wprowadził możliwość rozgrywania meczów piłki nożnej w Polsce na boiskach posiadających sztuczną murawę w rozgrywkach we wszystkich kategoriach wiekowych. Rozgrywanie oficjalnych meczy na sztucznej trawy wymaga jednak zgody Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z uchwałą z 2008 r., taka zgoda będzie udzielana w pierwszej kolejności w meczach zespołów młodzieżowych i dziecięcych, natomiast w przyszłości – także w spotkaniach drużyn seniorów. Wymaga się przy tym, aby boisko spełniało Koncepcje Jakości FIFA.

Komu potrzebne certyfikaty FIFA?

Certyfikaty zostały utworzone przez organizację FIFA i mają na celu wskazanie jakościowych obiektów piłkarskich ze sztuczną trawą. Obiekty objęte certyfikacją mają sztuczną trawę dostarczoną przez konkretnych producentów (ograniczona liczba producentów posiadająca status FPP lub FIFA Licensee – stan na lipiec 2021 r. jest taki że nie żaden Polski producent sztucznej trawy nie ma statusu FPP ani FIFA Licensee) są obiektami pełnowymiarowymi, a czas certyfikacji jest ograniczony czasowo. Oczywistym jest, że wszelkie certyfikaty FIFA dotyczą tylko boisk piłkarskich ze sztucznej trawy. Opisywane oznaczenia wymagań nie mają znaczenia dla np. kortów tenisowych ze sztucznej trawy lub boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej trawy.

sztuczna trawa

FIFA Quality i FIFA Quality Pro

Przede wszystkim, FIFA jako organizacja, dokonuje oceny oraz przyznaje certyfikację zgodnie ze swoim programem FIFA Quality Programme for Football Turf. Aktualnie obowiązujące certyfikaty obiektów to FIFA Quality oraz FIFA Quality Pro (zwane przed 2015 r. odpowiednio FIFA 1 star oraz FIFA 2 star). Tak przyznawane tytuły są certyfikacją przyznawaną dla danego obiektu sportowego, a nie jak często się mylnie określa dla sztucznej trawy. Dokumenty FIFA precyzyjnie podkreślają, że certyfikacji podlega obiekt, a nie produkt (ang.The FIFA Quality Programme for Football Turf is dedicated to the certification of a particular field that has been found to fully meet the requirements of the Quality Programme. It is not the approval of products). 

Etap certyfikacji obiektu uwzględnia testowanie sztucznej trawy przez akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport), instalacje nawierzchni oraz testy na zainstalowanej nawierzchni (testowane jest podłoże, amortyzacja, granulat oraz nawierzchnia). Po etapie certyfikacji, na podstawie uzyskanych wyników obiekt sportowy może uzyskać certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality Pro. Infrastruktura sportowa z odpowiednim certyfikatem, powinna być przez okres obowiązywania certyfikatu we właściwy sposób konserwowana, aby utrzymać swoje właściwości. Podstawowym certyfikatem jest FIFA Quality, natomiast FIFA Quality Pro jest przyznawany obiektom, które spełniły wyższe wymagania. Podstawą do nadania certyfikatu jest oficjalny podręcznik z wymaganiami – FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Requirements. Obowiązujący aktualnie podręcznik (stan na lipiec 2021 r.) to jest edycja z października 2015 r.

Okres ważności certyfikacji

Certyfikacja obiektów sportowych FIFA nie jest bezterminowa. Zgodnie z punktem 2.5  podręcznika  FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Requirements, certyfikacja na boisko piłkarskie jest ważne 12 miesięcy w przypadku FIFA Quality Pro lub 36 miesięcy dla certyfikatu FIFA Quality.

Wielkość certyfikowanego boiska piłkarskiego

Zgodnie z punktem 6.1  podręcznika  FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Requirements, certyfikacji podlegają tylko boiska piłkarskie pełnowymiarowe. Dla poziomu FIFA Quality długość pola gry musi być w przedziale 90 m – 120 m. Szerokość pola gry nie może być węższa niż 45 m, ani szersza niż 90 m. Natomiast dla poziomu FIFA Quality Pro wymaga się, aby długość pola gry była w przedziale 100-110m, a szerokość w przedziale 64-75 m. Tak określone pola gry powinny mieć wokół wybiegi o rekomendowanej długości minimum 3 m.

Dla rozgrywania międzynarodowych rozgrywek, FIFA wymaga, aby boisko miało długość pomiędzy 100 metrów, a 110 metrów oraz szerokość minimum 64 metry, lecz nie większą nić 75 metrów.

Boisko piłkarskie

Producent sztucznej trawy 

Zgodnie z podręcznikiem FIFA, aby boisko uzyskało certyfikację, sztuczna trawa powinna pochodzić od licencjonowanego producenta sztucznej trawy, czyli należącego do programu FIFA i posiadającego status FIFA Licensee lub FIFA Preferred Producer. Takie ograniczenie sprawia, że inwestycja może budzić wątpliwości pod kątem inwestycji publicznych, w szczególności takich które nie są pełnowymiarowymi obiektami sportowymi.

Zgodnie z wyrokami KIO:

„(…) przynależność do programu licencjonowanych producentów nie odnosi się do jakości oferowanej sztucznej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji.

(…) wymaganie certyfikatu FPP jest niezgodne z prawem zamówień publicznych.

(wyrok KIO z 28 września 2018 r. sygn. Akt 1867/18)

Co więcej, w inwestycjach, które nie są boiskami pełnowymiarowymi (boiska min. 6 500 m2) wymaganie szczególnego statusu producenta (FIFA Preferred Producer oraz FIFA Licensee), jest nieuzasadnione. Taki status producenta niczego nie potwierdza, a mniejszy projekt inwestycyjny i tak nie będzie mógł zostać obiektem licencjonowanym.

Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm.

Sztuczna trawa

Aby obiekt został certyfikowany, sztuczna trawa powinna zostać przebadana przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium. Takimi instytucjami jest m.in. Labosport oraz ISA-Sport. Raport z badań jest dokumentem który potwierdza jakość sztucznej trawy zastosowanej na boisku, które będzie mogło być certyfikowane. W ramach badań w laboratorium badane jest odbicie piłki na sztucznej trawie, wytrzymałość sztucznej trawy na zużycie, oraz na wyrywanie włókien. Jeżeli nawierzchnia przejdzie badanie zgodnie z wymaganiami FIFA (określonymi w podręczniku), taka nawierzchnia będzie mogła został ułożona na certyfikowanym boisku.

W swoich wymaganiach, FIFA zwraca uwagę na parametry boiska takie jak np. Wysokość odbicia piłki na certyfikowanym boisku lub poziom amortyzacji systemu nawierzchni. FIFA wymaga również, aby sztuczna trawa spełniała określone wymogi – dotyczące siły wyrywania pęczka (wymagana minimalna siła wyrywania pęczka trawy po starzeniu, jak i przed starzeniem to 40 N. Przepuszczalność wody dla sztucznej trawy powinna być na poziomie minimum 180 mm/h. Natomiast siła łączenia klejonego, zgodnie z podręcznikiem powinna wynieść co najmniej 75 N/100mm.

Podsumowanie

Certyfikacja FIFA ma znaczenie wyłącznie dla pełnowymiarowych obiektów (zazwyczaj profesjonalnych lub półprofesjonalnych). To co jest istotne, to fakt, że certyfikacji podlega obiekt a nie produkt. Możliwość sprawdzenia czy dany produkt sztucznej trawy spełnia wymagania FIFA dla sztucznych traw, należy zweryfikać raport z badań niezależnego akredytowanego laboratorium – takiego jak Labosport lub ISA-Sport. W przypadku mniejszych niż pełnowymiarowe obiekty certyfikacja FIFA oraz certyfikacja producenta (FPP lub FIFA Licensee) nie ma żadnego znaczenia. Takie obiekty nie będące pełnowymiarowymi obiektami piłkarskimi nie będą certyfikowane przez FIFA. 

W razie pytań lub chęci uzyskania wyceny, zapraszamy do kontaktu! 🙂

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!